Jeugdtrainer

In de eerste plaats moeten er duidelijke afspraken worden gemaakt tussen, hoofd en jeugdbestuur, hoofdtrainer en jeugdtrainer en over het functioneren van het geheel. Goede afspraken voorkomen misverstanden. Er wordt gestreefd naar een open communicatie tussen trainers en begeleiders.

De betrokken trainersstaf behoort, als trainerscollectief aanwezig te zijn in de vereniging. Er moet een goede communicatie zijn t.o.v elkaar. Dat wil zeggen alles wat er binnen de vereniging gebeurd moet met elkaar besproken worden en eventuele voetbalproblemen moeten gezamenlijk opgelost worden; zodoende kan elk doel bewerkstelligd worden.

Van belang is dat er regelmatig overleg moet zijn tussen hoofdtrainer en jeugdtrainer, om diverse dingen door te nemen en ervaringen uit te wisselen.

Het is zowel voor de vereniging als voor de hoofdtrainer van essentieel belang, dat de laatstgenoemde nauw betrokken is bij de jeugdopleiding.

De jeugdtrainer zal in de eerste plaats over een goede eigen voetbalvaardigheid moeten beschikken. Daarnaast moet hij leiding kunnen geven. Ook zal hij nodig kennis moeten bezitten en een duidelijk eigen visie er op na houden t.a.v de sport in het algemeen en van het voetbal in het bijzonder.

Ook de jeugdleider zal over een bepaalde eigenvaardigheid moeten beschikken. Hij zal verder een globaal inzicht moeten hebben in belangrijke kenmerken van het voetbal en leiding geven. Het eigen voorbeeld van de jeugdtrainer/-leider is van belang bij het aanleren van de basistechnieken en tactieken.

Verder is een jeugdtrainer verantwoordelijke voor het trainingsmateriaal. De trainer onderhoudt het trainingsmateriaal en geeft bij schade of gemis aan bij het jeugdbestuur wat er voor vervanging in aanmerking komt.

Om de jeugd naar een niveau door te laten groeien is het van belang dat een jeugd trainer een beeld krijgt van jeugdleden in een wedstrijd situatie. Dat houdt in dat van een jeugd trainer verwacht wordt dat hij wedstrijden komt te bekijken van zijn ploeg.

Coördinatie Jeugdopleiding

De coördinatie jeugdopleiding wordt gedaan door het voltallige jeugdbestuur. Met jeugdopleiding wordt bedoeld, de taken die in het jeugdplan zijn aangegeven, in de praktijk ook als zodanig te laten functioneren en optimaliseren. Daarbij kunnen diverse initiatieven ontplooid worden, al dan niet in samenwerking met het hoofdbestuur of jeugdtrainers.

Al eerder genoemd, de taken worden waargenomen door het gehele jeugdbestuur onder verantwoording van de voorzitter.